Dotacje UE

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość
Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

Firma „MPC Magdalena Oleksiewicz IP SYSTEMS realizuje projekt pt.: „Podniesienie konkurencyjności firmy MPC Magdalena Oleksiewicz przez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w procesie świadczenia usług ”.

Projekt będzie realizowany w III kwartale 2015 r.

Całkowita wartość projektu brutto: 964 860,00 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 363 247,50 PLN
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 64 102,50 PLN
Łączny wkład firmy: 537 510,00 PLN

 

Przedmiotem projektu jest zakup innowacyjnych urządzeń wykorzystywanych w budowie kanalizacji telekomunikacyjnych. 

OGŁOSZENIE Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2015

W związku z realizacją projektu WND – RPLD.03.02.00-00-358/12 oraz zgodnie z „Zasadami udzielania zamówień dla Wnioskodawców/Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013”, poniżej przedstawiamy zapytanie ofertowe NR 01/2015:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 01/2015 Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2015 r.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 01/2015 z 14.09.2015 r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2015

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT.: OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 01/2015 Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2015 r.


 

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 KWIETNIA 2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 1/2012 Z DNIA 3 KWIETNIA 2012 ROKU

ZAWIADOMIENIE Z DNIA 13 KWIETNIA 2012

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT.: OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 1/2012


OGŁOSZENIE Z DNIA 14 MAJA 2012

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO WDROŻENIA NOWYCH USŁUG – I etap

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO WDROŻENIA NOWYCH USŁUG – I etap 

OGŁOSZENIE Z DNIA 29 MAJA 2012

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT.: OGŁOSZENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO WDROŻENIA NOWYCH USŁUG – I etap


OGŁOSZENIE Z DNIA 02 LIPCA 2012

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO WDROŻENIA NOWYCH USŁUG – II etap

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO WDROŻENIA NOWYCH USŁUG – II etap


OGŁOSZENIE Z DNIA 02 LIPCA 2012

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO WDROŻENIA NOWYCH USŁUG – III etap

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO WDROŻENIA NOWYCH USŁUG – III etap

OGŁOSZENIE Z DNIA 17 LIPCA 2012

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT.: OGŁOSZENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO WDROŻENIA NOWYCH USŁUG –   II etap

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT.: OGŁOSZENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO WDROŻENIA NOWYCH USŁUG – III etap

OGŁOSZENIE Z DNIA 04 WRZESIEŃ 2012

FE

Firma MPC Magdalena Oleksiewicz zrealizował projekt pn. „Wzrost konkurencyjności firmy MPC Magdalena Oleksiewicz poprzez działania modernizacyjne prowadzące do wdrożenie nowych usług”.

Projekt ten został współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.6: Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw.

Zakładana w umowie o dofinansowanie wartość projektu wynosiła 524 459,70 PLN, w tym 248 942,05 PLN to środki z EFRR, a 43 930,95 PLN – z budżetu państwa.

Przedmiotem projektu był zakup środków trwałych niezbędnych do wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań procesowych w firmie MPC Magdalena Oleksiewicz.

Realizacja projektu ma dla nas znaczenie rozwojowe. Pozwoliła na znaczną poprawę efektywności zarządzania firmą oraz jej wydajności. Zaspokoiła także potrzeby klientów – zarówno obecnych,
z którymi współpracujemy, jak i nowych – potencjalnych klientów.